دوستان برای رهگیری مرسوله کد مورد نظر خود را در سایت پست( https://tracking.post.ir ) وارد کنید.
ضمنا زمان ارسال بسته ها بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت کاری میباشد و زمان گذاشتن کد مرسوله ها حدودا ۷۲ ساعت کاری است .

post

کد رهگیری شماره 24

post

کد رهگیری شماره 25

post

کد رهگیری شماره 26

post

کد رهگیری شماره 27

post

کد رهگیری شماره 28

post

کد رهگیری شماره 29

post

کد رهگیری شماره ۳۰

post

کد رهگیری شماره ۳۱

post

کد رهگیری شماره ۳۲

post

کد رهگیری شماره ۳۳