آدرس:
آبادان بین چهار راه امیری و چهار راه تهلنجی پاساژ الماس اروند طبقه دوم غرفهD20(شعبه اصلی)

احمد آباد لین یک بازار پارچه فروشان